ลี่ ปณพงศ์ เหลืองเพียรสมุท

ลี่ ปณพงศ์ เหลืองเพียรสมุท
ลี่ ปณพงศ์ เหลืองเพียรสมุทบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ
Department of Survey Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
  • ประวัติ
  • อาชีพปัจจุบัน
  • ประสบการณ์
  • บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ
  • Geospatial Engineer
  • หัวหน้าชั้นปี รุ่น 100 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  • MC กิจกรรมต่างๆ ค่ายแนะแนวจังหวัด ค่ายแนะแนวคณะ และงานกิจกรรมสรรหาทำอื่น ๆ