Events

ผ่านมาแล้ว
14 มิถุนายน 2020
ใครอยากทำงานสายการเมืองการปกครอง ทำงานระหว่างประเทศ อยากเป็นนักการทูตโอกาสมาแล้ว หรือใครยังหาตัวเองไม่เจอว่าจะเรียนอะไร รัฐศาสตร์ดีไหม ค่ายนี้มีคำตอบอย่างแน่นอน
31 สิงหาคม 2019
หากน้องๆ ยังคงเป็นอีกคนที่อยากรู้ว่ารัฐศาสตร์เรียนอะไร รวมถึงยังหาตัวเองไม่เจอว่าจะเรียนอะไร รัฐศาสตร์ดีไหม ค่ายนี้มีคำตอบอย่างแน่นอน