Events

📢 ค่ายนิเทศ 1 Day Camp : COMMARTS - ค่ายแนะแนวสายนิเทศศาสตร์อินเตอร์ 11 SEP 2022
ผ่านมาแล้ว
11 กันยายน 2022
🗣 ค่ายแนะแนวแบบ 1 วัน มารู้ลึก รู้จริง รู้จักการเรียนและอนาคตของสาย COMMARTS หรือคณะนิเทศอินเตอร์กัน มาลองรีเฟลคตัวเองและรู้จักคณะให้มากขึ้นกันในค่ายนิเทศ 1 Day Camp : COMMARTS - ค่ายแนะแนวสายนิเทศศาสตร์อินเตอร์
ค่ายนิเทศอินเตอร์ 2 Days Camp : COMMARTS - แผนที่เส้นทางสู่คณะนิเทศอินเตอร์
ผ่านมาแล้ว
🗣 ค่ายแนะแนวแบบ 2 วัน มารู้ลึก รู้จริง รู้จักการเรียนและอนาคตของสาย COMMARTS หรือคณะนิเทศอินเตอร์กัน มาลองรีเฟลคตัวเองและรู้จักคณะให้มากขึ้นกันใน 2 Days Camp : COMMARTS - แผนที่เส้นทางสู่คณะนิเทศอินเตอร์
ผ่านมาแล้ว
9 ธันวาคม 2021
📢 ค่าย 2 วันกลับมารับต้นปีแล้ว! เรียนแบบ 2 วันจัดเต็มกับ!! 2 Days Camp COMMARTS #2 แผนที่เส้นทางสู่คณะนิเทศอินเตอร์ มารู้ลึก รู้จริง รู้จักการเรียนและอนาคตของสาย Commarts หรือคณะนิเทศอินเตอร์! มาลองรีเฟลคและรู้จักคณะให้มากขึ้นกันเถอะ!
LIVE PLUS COMMARTS นิเทศศาสตร์ อินเตอร์ ค่ายนิเทศศาสตร์ อินเตอร์
ผ่านมาแล้ว
10 กรกฎาคม 2021
COMMARTS ค่ายนิเทศศาสตร์ อินเตอร์ ค่ายแน...
📢 ค่ายนิเทศ 1 Day Camp : COMMARTS - ค่ายแนะแนวสายนิเทศศาสตร์อินเตอร์ 11 SEP 2022
ผ่านมาแล้ว
11 กันยายน 2022
🗣 ค่ายแนะแนวแบบ 1 วัน มารู้ลึก รู้จริง รู้จักการเรียนและอนาคตของสาย COMMARTS หรือคณะนิเทศอินเตอร์กัน มาลองรีเฟลคตัวเองและรู้จักคณะให้มากขึ้นกันในค่ายนิเทศ 1 Day Camp : COMMARTS - ค่ายแนะแนวสายนิเทศศาสตร์อินเตอร์
ค่ายเจาะลึก นิเทศศาสตร์อินเตอร์ COMMARTS Camp by Lighthouse สำหรับน้องๆสายกิจกรรม พบกับค่าย COMMARTS นิเทศศาสตร์อินเตอร์ นำทีมโดยพี่ เอมมี่ COMMARTS Chula มาเข้าใจกันจริงๆกับ COMMARTS เรียนอะไร จบไปทำอะไรได้ เป็นสิ่งที่ใช่สำหรับเราหรือเปล่า ก่อนที่จะเลือกเส้นทางอนาคตของตนเอง
ผ่านมาแล้ว
15 พฤศจิกายน 2020
สำหรับน้องๆสายกิจกรรม พบกับค่าย COMMARTS (Communication Art) นิเทศศาสตร์ อินเตอร์ นำทีมโดยพี่ เอมมี่ COMMARTS Chula👩🏻 มาเข้าใจกันจริงๆกับ COMMARTS เรียนอะไร จบไปทำอะไรได้บ้าง แล้วอินเตอร์ต่างจากภาคไทยอย่างไร เหมาะกับเรามั้ย ก่อนที่จะเลือกเส้นทางอนาคตของตนเอง